Veiligheid/Wetgeving betreffende e.o.'s:

 Etikettering gevaarlijke stoffen
De etiketten van veel stoffen moeten de voorgeschreven symbolen en R- en S zinnen bevatten. De indeling is afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Ook als de stof b.v. voor intern gebruik in een andere verpakking wordt gedaan blijft deze verplichting bestaan.

Laatste update: 9 oktober 2001

Symbool Aanduiding Categorie Betekenis 

veiligheid E. ontplofbaar E

 E Ontplofbaar Stoffen die door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken kunnen ontploffen

veiligheid O, oxiderend O

 O Oxiderend Stoffen die na contact met brandbaar materiaal, brand c.q. ontploffing kunnen veroorzaken.

veiligheid F - F+, ontvlambaar, licht ontvl.  F - F+

 F+ Zeer licht ontvlambaar Vloeistoffen die een vlampunt hebben < 0 °C en een kookpunt =< 35 °C
F Licht ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt < 21 °C en > 0 °C of een vlampunt < 0°C en een kookpunt > 35 °C;
Vaste stoffen die zelf kunnen ontbranden of ontvlambaar zijn na een kortdurend kontakt met een ontstekingsbron;
Gassen die met lucht ontvlambaar zijn;
Stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen
Geen symbool - Ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt > 21 °C en < 55 °C


Veiligheid corrosief C

 C Corrosief of bijtend. Stoffen die de ongeschonden huid van een proefdier over de volledige dikte kunnen aantasten

veiligheid Xi - Xn. Xi - Xn: irriterend - schadelijk

 Xi Irriterend Stoffen die roodheid van de huid kunnen veroorzaken, ogen kunnen beschadigen of keel of slijmvliezen kunnen prikkelen.
 Xn Mutageen Stoffen die in verband met hun mogelijke mutagene eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens 
 Xn Teratogeen Stoffen die in verband met hun mogelijke teratogene eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens 
 Xn Schadelijk LD50 rat 200 - 2000 mg/kg (oraal);
LD50 rat 400 - 2000 mg/kg (via huid);
LC50 rat 1 - 5 mg/liter in 4 uur (via inademing)
 Xn Carcinogeen Stoffen die in verband met hun mogelijk kankerverwekkende eigenschappen reden geven tot bezorgdheid voor de mens, waarvan de effecten door een tekort aan informatie niet voldoende kunnen worden bepaald 

veiligheid N, milieugevaarlijk N

 N Milieugevaarlijk Stoffen die onmiddelijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren

veiligheid T - T+ giftig, zeer giftig T - T+

 T Carcinogeen Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend zijn of stoffen die beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens 
 T Mutageen Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens mutageen zijn of stoffen die beschouwd worden als mutageen voor de mens 
 T Teratogeen (geboorteafwijkingen veroorzakend) Stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens mutageen (dna veranderend, muterend) zijn of stoffen die beschouwd worden als teratogeen voor de mens  
 T Vergiftig LD50 rat 25 - 200 mg/kg (oraal);
LD50 rat 50 - 400 mg/kg (via huid);
LC50 rat 0,25 - 1 mg/liter in 4 uur (via inademing)
 T+ Zeer vergiftig LD50 rat =< 25 mg/kg (oraal);
LD50 rat =< 50 mg/kg (via huid);
LC50 rat =< 0,25 mg/liter in 4 uur (via inademing)


VEILIGHEID EN WETGEVING:

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Postbus 19506, 2500 CM Den Haag
Gebouw "CentreCourt", Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
telefoon rechtstreeks (070) 448 48 99   /   fax (070) 448 48 01
gratis telefoonnummer Informatie- en Warenklachtenlijn: 0800 - 0488
internet: vwa.nl
e-mail:  

Opgevraagde informatie bij het VWA betreffende de etikettering van e.o.'s geeft de volgende informatie:

WARENWETBESLUIT  ETIKETTERING  VAN  LEVENSMIDDELEN

Bij de verhandeling van voorverpakte eet-of drinkwaren moeten de volgende vermeldingen worden gebruikt:

a. een lijst van ingrediënten
b. de hoeveelheid van een ingrediënt of van een categorie van ingrediënten
c. de netto-hoeveelheid
d. de datum van minimale houdbaarheid respectievelijk de uiterste consumptiedatum
e. een aanwijzing omtrent bewaring en gebruik
f. gegevens omtrent de producent, verpakker of verkoper
g. de plaats van oorsprong of herkomst
h. het alcoholgehalte
i. de productiepartij
j. een vermelding inzake het gebruik van een verpakkingsgas
k. het cafeïnegehalte
l. een vermelding van de ingrediënten of andere stoffen die bij de mens allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken
m. een vermelding inzake in de waar aanwezige zoethout

 BEKNOPTE VERKLARING VAN BOVENGENOEMDE VERPLICHTE VERMELDINGEN:
a. De vermelding van de lijst van ingrediënten moet zonder onderbreking geschieden in de volgorde van afnemend gewicht waarin de ingrediënten bij de bereiding zijn gebruikt, voorafgegaan door het woord “ingrediënten”.
b. In bepaalde gevallen moet de hoeveelheid van ingrediënten op de voorverpakking worden vermeld. Dat moet ondermeer wanneer de benaming van het ingrediënt in de aanduiding of via een afbeelding op de verpakking is afgebeeld.
c. Onder de netto-hoeveelheid wordt verstaan de hoeveelheid van een eet-of drinkwaar die in elk geval in de verpakking aanwezig is. De netto-hoeveelheid moet worden uitgedrukt
 - in volume-eenheden bij drinkwaren en vloeibare eetwaren
 - in massa-eenheden bij andere eetwaren
 waarbij gebruik wordt gemaakt van liters, centiliters of milliliters, respectievelijk kilogrammen of grammen.
d. De datum van minimale houdbaarheid moet bestaan uit de woorden “ten minste houdbaar tot” gevolgd door de datum waarop de waar bij een passende wijze van bewaren nog in het bezit is van de voor die waar kenmerkende eigenschappen.
 De datum van uiterste consumptiedatum moet bestaan uit de woorden “te gebruiken tot” gevolgd door de uiterste datum waarop de waar moet worden geconsumeerd teneinde bedoeld gevaar te voorkomen.
e. De aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik moet worden gebruikt
- indien de eet-of drinkwaar op een bijzondere wijze moet worden bewaard
- indien zonder de aanwijzing omtrent het gebruik of het gebruiksklaar maken de eet-of drinkwaar niet op de juiste wijze kan worden gebruikt of gebruiksklaar worden gemaakt.
f. De vermelding van de gegevens omtrent de producent, verpakker of verkoper moet bestaan uit de naam of de handelsnaam en het adres van de fabrikant, van de verpakker of van een in het gebied van de Europese Economische Ruimte gevestigde verkoper, met dien verstande dat voor rechtspersonen de vermelding van het adres mag worden vervangen door de vermelding van de plaats van vestiging.
g. De vermelding van de plaats van oorsprong of herkomst moet bestaan uit een regionale, territoriale of topografische vermelding, en moet worden gebruikt indien weglating ervan de koper zou kunnen misleiden ten aanzien van de werkelijke oorsprong of herkomst.
h. Het alcoholgehalte moet worden gebruikt voor dranken met een effectief alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocenten, en moet bestaan uit het symbool “% vol” voorafgegaan door “alcohol” of “alc.”.
i. De vermelding van de productiepartij (productie-identificatiecode) mag in een herleidbare code worden aangebracht.
j. De vermelding van het gebruikte verpakkingsgas bestaat uit de woorden “verpakt onder beschermende atmosfeer” en wordt gebruikt voor eet- en drinkwaren waarvan de houdbaarheid is verlengd met behulp van de bij of krachtens het Warenbesluit Levensmiddelenadditieven toegelaten verpakkingsgassen.
k. Het cafeïnegehalte wordt gebruikt bij een drinkwaar die meer dan 150 mg/l cafeïne bevat, ongeacht de herkomst ervan.
l. De vermelding van ingrediënten of andere stoffen die bij de mens allergieën of intoleranties kunnen veroorzaken.
m. In producten waarin zoethout is verwerkt wordt de aanduiding “bevat zoethout – mensen met hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden” gebruikt.

Artikel 23: Aanduidingen moeten duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar zijn aangebracht en mogen niet door vegen kunnen worden uitgewist. De aanduidingen moeten in elk geval in de Nederlandse taal zijn gesteld.
Artikel 29: Aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen die doordat zij onjuist zijn of onvolledig zijn of een onjuiste indruk wekken, mogen bij het verhandelen van eet-en drinkwaren, en bij de aanprijzing ervan, niet worden gebruikt.
Als misleidend wordt beschouwd vermeldingen of voorstellingen die aan de betrokken eet-of drinkwaar effecten of eigenschappen toeschrijven die deze niet bezit, of die suggereren dat de betrokken eet-of drinkwaar bijzondere kenmerken vertoont, hoewel alle soortgelijke eet-of drinkwaren dezelfde kenmerken bezitten.

Bovenstaande is slechts een gering gedeelte van de regelingen van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen.
Aan deze verkorte wetsweergave kunnen géén rechten worden ontleend.

Voedsel en Waren Autoriteit  /  Ben Wertheim, Medewerker Meldkamer (gratis telefoonnr. 0800-0488)              07 april 2005.

 

R en S zinnen

R = (Risk) zinnen die de specifieke risico's aangeven van gevaarlijke producten
S = (Safety) zinnen die aanbevelingen inhouden om het product zo veilig mogelijk te verwerken.


R 1           In droge toestand ontplofbaar.
R 2           Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R 3           Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R 4           Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
R 5           Ontploffingsgevaar door verwarming.
R 6           Ontplofbaar met en zonder lucht.
R 7           Kan brand veroorzaken.
R 8           Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R 9           Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
R 10         Ontvlambaar.
R 11         Licht ontvlambaar.
R 12         Zeer licht ontvlambaar.
R 13         Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas.
R 14         Reageert heftig met water.
R 14/15    Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas.
R 15         Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
R 15/29    Vormt vergiftig en licht ontvlambaar gas in contact met water.
R 16         Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.
R 17         Spontaan ontvlambaar in lucht.
R 18         Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
R 19         Kan ontplofbare peroxyden vormen.
R 20         Schadelijk bij inademing.
R 20/21    Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R 20/22    Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R 21         Schadelijk bij aanraking met de huid.
R 21/22    Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R 22         Schadelijk bij opname door de mond.
R 23         Vergiftig bij inademing.
R 23/24    Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R 23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R 23/25    Vergiftig bij inademing en opname door de mond.
R 24         Vergiftig bij aanraking met de huid.
R 24/25    Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R 25         Vergiftig bij opname door de mond.
R 26         Zeer vergiftig bij inademing.
R 26/27    Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R 26/27/28 Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R 26/28    Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.
R 27         Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
R 27/28    Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R 28         Zeer vergiftig bij opname door de mond.
R 29         Vormt vergiftig gas in contact met water.
R 30         Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
R 31         Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R 32         Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.
R 33         Gevaar voor cumulatieve effecten.
R 34         Veroorzaakt brandwonden.
R 35         Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R 36         Irriterend voor de ogen.
R 36/37    Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R 36/37/38Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R 36/38    Irriterend voor de ogen en de huid.
R 36/39    Draag geschikte beschermende kleding en oog- gelaatsbescherming.
R 37         Irriterend voor de ademhalingswegen.
R 37/38    Irriterend voor ademhalingswegen en de huid.
R 38         Irriterend voor de huid.
R 39         Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R 39/23    Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R 39/23/24Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking
                met de huid.
R 39/26    Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
R 39/26/27 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en
                aanraking met de huid.
R 39/26/27/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing,
                aanraking met de huid en opname door de mond.
R 39/26/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing op
                opname door de mond.
R 39/27    Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
R 39/27/28 Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de
                 huid en opname door de mond.
39/28       Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
R 40         Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
R 40/20    Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R 40/20/21 Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet
                 uitgesloten.
R 40/20/21/22 Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn
                 onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R 40/20/22 Schadelijk: bij inademing op opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet
                  uitgesloten.
R 40/21     Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R 40/21/22 Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare
                 effecten niet uitgesloten.
R 40/22     Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R 41          Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 42          Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R 42/43     Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid.
R 43          Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 44          Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R 45          Kan kanker veroorzaken.
R 46          Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R 47          Kan geboorteafwijkingen veroorzaken.
R 48          Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
R 48/20     Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing.
R 48/20/21 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
R 48/20/21/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R 48/20/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R 48/21     Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij aanraking met de huid.
R 48/21/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R 48/22     Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij opname door de mond.
R 48/23     Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing.
R 48/23/24 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
R 48/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R 48/23/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R 48/24     Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige 
                 blootstelling bij aanraking met de huid.
R 48/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R 48/25     Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
                 blootstelling bij opname door de mond.
R 49          Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R 50          Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
R 51          Vergiftig voor in het water levende organismen.
R 52          Schadelijk voor in het water levende organismen
R 52/53     Schadelijk voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op
                 lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 53          Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 54          Vergiftig voor planten.
R 55          Vergiftig voor dieren.
R 56          Vergiftig voor bodemorganismen.
R 57          Vergiftig voor bijen.
R 58          Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 59          Gevaarlijk voor de ozonlaag.
R 60          Kan de vruchtbaarheid aantasten.
R 61          Kan schade berokkenen aan de ongeboren vrucht.
R 62          Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R 63          Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R 64          Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.


S 1           Achter slot bewaren.
S 1/2        Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
S 2           Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 3           Op een koele plaats bewaren.
S 3/7/9     Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
S 3/9        Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
S 3/9/14   Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ...
S 3/9/14/49 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed 
                 geventileerde plaats verwijderd van ...
S 3/9/49    Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
                 geventileerde plaats.
S 3/14       Bewaren op een koele plaats verwijderd van ....
S 4            Verwijderd van woonruimten opbergen.
S 5            Onder...houden.
S 6            Onder...houden (inert gas door fabrikant op te geven).
S 7            In goed gesloten verpakking bewaren.
S 7/8         Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
S 7/9         Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 8            Verpakking droog houden.
S 9            Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 12          De verpakking niet hermetisch sluiten
S 13          Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
S 14          Verwijderd houden van ... (in te vullen door de fabrikant).
S 15          Verwijderd houden van warmte.
S 16          Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 17          Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.
S 18          Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S 20          Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S 21          Niet roken tijdens gebruik.
S 20/21     Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S 22          Stof niet inademen.
S 23          Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.
S 24          Aanraking met de huid vermijden.
S 24/25     Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 25          Aanraking met de ogen vermijden.
S 26          Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water afspoelen en
                 deskundig medisch advies inwinnen.
S 27          Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
S 28          Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
S 29          Afval niet in de gootsteen werpen.
S 30          Nooit water op deze stof gieten.
S 31          Van springstoffen verwijderd houden.
S 33          Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S 34          Schok en wrijving vermijden.
S 35          Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S 36          Draag geschikte beschermende kleding.
S 36/37     Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S 37          Draag geschikte handschoenen.
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een
                 beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S 36/39     Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de
                 ogen/voor het gezicht.
S 37/39     Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het
                 gezicht.
S 38          Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.
S 39          Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
S 40          Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ...
                 gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
S 41          In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
S 42          Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen.
S 43          In geval van brand ... gebruiken (nooit water gebruiken).
S 44          Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket
                 tonen).
S 45          In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts
                 raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S 46          In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
                 tonen.
S 47          Bewaren bij een temperatuur beneden ... °C (aan te geven door de fabrikant).
S 47/49     Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur
                 beneden ... °C.
S 48          Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant).
S 49          Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren.
S 50          Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).
S 51          Uitsluitend op goed geventilerende plaatsen gebruiken.
S 52          Niet voor gebruik op grote oppervlakten in woon- en verblijfruimtes.
S 53          Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
S 54          Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren
                 naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.
S 55          Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het
                 aquatisch milieu te lozen.
S 56          Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
S 57          Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S 58          Als gevaarlijk afval afvoeren.
S 59          Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
S 60          Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
S 61          Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S 62          Bij inslikken niet het braken opwekken: direkt een arts raadplegen en de
                 verpakking of het etiket tonen.

Bron: practicum farmaceutische extractie- en zuiveringstechnieken
          VWA. Voedsel en Waren Autoriteit.
          R & S zinnen: Bureau beroepsziekten FNV.

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 – 2008